ОТВОРЕНО ПИСМО ДО МИНИСТЪР ШАЛАПАТОВА

ДО

Д-Р ИВАНКА ШАЛАПАТОВА

МИНИСТЪР НА ТРУДА

И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА

СОФИЯ

ОТВОРЕНО ПИСМО

от

МЕДИЦИНСКА ФЕДЕРАЦИЯ „ПОДКРЕПА“

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО МИНИСТЪР,

            Участието Ви в телевизионното предаване „Лице в лице“, излъчено от 18.00 часа на 15.01.2024 г. от телевизия Btv предизвика вълна от недоволство и възмущение от страна на наши синдикални членове – медицински специалисти, работещи в детски ясли и яслени групи в детските градини. Предвид продължаващите призиви от тяхна страна за реакция от страна на Медицинска федерация „Подкрепа“, Изпълнителният съвет на федерацията внимателно се запозна с проведения между Вас и водещата разговор, при което установи, че емоционалните реакции на колегите са основателни.

            В контекста на обсъжданата от Вас потребност от подкрепа за децата с увреждания и необходимостта от своевременно диагностициране в най-ранна детска възраст, както и твърдяната от Вас потребност от реформиране на яслените грижи, Вие правите коментар, в който посочвате следното: „Персоналът в детските ясли в по-големия си процент е в пенсионна възраст. Тези хора също нямат нужните компетенции“.

            Именно второто от цитираните изречения дава основателен повод на стотици медицински специалисти, които полагат грижи за децата до 3 годишна възраст в детските ясли и яслени групи на ДГ, да приемат Вашето твърдение емоционално като лична и професионална обида.

            Един от големите проблеми, за които през годините не сме спирали да алармираме е неадекватното финансово обезпечаване на системата на детско и училищно здравеопазване, която като част от здравната система, страда от присъщите й недъзи по отношение на кадровото обезпечаване, вкл. липсата на каквито и да е условия за привличане и задържане на квалифицирани и мотивирани млади специалисти. Години наред управляващите абдикират от тези проблеми, за да се стигне до настоящия момент, в който системата е изправена пред колапс и предприемането на реални действия и намирането на реални решения не търпят отлагане. При тази ситуация е безспорен факт, че системата продължава да функционира благодарение на труда на хора в пенсионна възраст, които продължават да полагат труд при същите незавидни условия, защото това е тяхно призвание и защото в техните ръце са поверени децата на България! Тези хора заслужават единствено уважение и респект от страна, както на родителите, така и на цялото общество, вкл. и от управляващите. В този смисъл, коментарът, че предоставящите яслени грижи медицински специалисти са некомпетентни е не само неверен, той е неуместен и обиден.

            Този Ви коментар по отношение компетентността на медицинските специалисти извиква на преден план и други въпроси.

            Като експерт в областта на ранното детско развитие, би следвало да сте наясно, че здравна грижа, ранно диагностициране и ранна превенция на децата на възраст от 0 до 3 години са възможни именно чрез работата на медицинските специалисти, ангажирани с отглеждане на децата в детските ясли и яслените групи на детските градини. Кой друг според Вас освен хората с медицинска квалификация би разполагал с нужните според Вас компетенции за да реализира ранна диагностика и превенция? Искрено се надяваме, че споменатото от Вас  реформиране на яслените грижи не би се свеждало до реализиране на прокарваната в последно време идея за изместване на акцента от традиционно приоритетното за българското яслено дело полагане на грижа за физическото и психическо здраве на децата и свързаното с това заместване на медицинските специалисти от педагози, психолози и други специалисти. Интердисциплинарният подход при отглеждането на децата е важен и необходим, но лицата без медицинска квалификация със сигурност няма да притежават нужните компетенции, в липса на които упреквате заетият към днешна дата персонал в детските ясли в страната. Тук е мястото да посочим, че в края на 2022 г. със заповед на Министъра на здравеопазването бе утвърдена  Програма за обучение по проблемите на ранното детско развитие, профилактиката и промоцията на здравето и първа медицинска помощ, като обучението е с продължителност три години и към настоящия момент вече е стартирало обучение на медицинските специалисти  по общини.

            Предвид на всичко горепосочено, с настоящото изразяваме основателните възражения на засегнатите медицински специалисти и от тяхно име Ви приканваме да намерите подходящите повод и начин да направите нужните уточнения и/или да поднесете своите извинения!

19.01.2024 г. София
С уважение,      
РОСИЦА ПАЛЕШНИКОВА
ПРЕДСЕДАТЕЛ МЕДИЦИНСКА
ФЕДЕРАЦИЯ „ПОДКРЕПА“