НАЦИОНАЛНА КАМПАНИЯ НА МЕДИЦИНСКА ФЕДЕРАЦИЯ „ПОДКРЕПА“

„Ако искате да направите детето си умно, най-напред го направете здраво!

            УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ МЕДИЦИНСКИ СПЕЦИАЛИСТИ,

            УВАЖАЕМИ БЪЛГАРСКИ РОДИТЕЛИ,

            УВАЖАЕМИ БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ,

            За пореден път се правят опити грижите за българските деца до 3 годишна възраст да се прехвърлят към Министерство на образованието и науката и да станат част от образователната система, вместо да останат под опеката и контрола на Министерство на здравеопазването. За пореден път през последните години се правят опити да се заличи натрупания за близо 120 години опит в развитието на ясленото дело в България и да се неглижират и пренебрегнат постиженията на поколения специалисти създали безспорни стандарти при оказването на грижи и възпитанието на деца до 3-годишна възраст. Също за пореден път, Медицинска федерация на Конфедерация на труда „ПОДКРЕПА“ предупреждава, че тези действия крият изключително сериозни рискове за правилното и съобразено с анатомо-физиологичните особености развитие на децата в най-ранна детска възраст (от 0 до 3 години). Отново припомняме, че в продължение на десетки години напълно обосновано се е наложил и утвърдил принципния подход, според който при работата с децата през този възрастов период, доминираща роля и значение имат съхраняването и укрепването на физическото и психическото здраве, т.е. насочване на усилията приоритетно към правилното физическо и нервно-психическо развитие на детето.

            Конюнктурните проблеми, свързани с кадровото обезпечаване на дейността на детските ясли и яслените групи в детските градини, не може и не следва да се решават чрез изменения в нормативната уредба, които драстично противоречат на целите, философията, традициите и обществената предназначеност на ясленото дело. Продължаваме да твърдим, че тези проблеми трябва да намерят решение чрез предприемане на дългосрочни и ефективни мерки за отстраняване на същинските причини за създалата се кадрова криза. Изключително притеснителен е факта, че отново се търсят и планират нормативни решения, чрез които се пренебрегват с лека ръка натрупани с годините традиции, опит, методология и експертиза, като единствената цел, която реално прозира зад това, е да се намери инцидентно и краткосрочно решение на кадрови проблем, който е плод на недалновидно и неефективно управление на системата на здравеопазване въобще и в частност на системата по предоставяне на здравни грижи в ранна детска възраст. Също толкова притеснително е и обстоятелството, че тези намерения са афиширани като елемент от политическото портфолио на определени народни представители, които изградиха предизборната си кампания върху обещанието за реализиране на този вид „реформа“. Именно поради последното настояваме да се загърбят агитационно-политическите мотиви, които стоят в основата на планираните промени и да се обсъждат и анализират рисковете от реализиране на някои от представените нови постановки в регламентацията на дейността на детските ясли.

Отново напомняме, че правилното физическо и нервно-психическо развитие на детето изисква полагането на специфични грижи за децата в ранна детска възраст, при които се акцентира върху:

  • Запазване и укрепване здравето на децата в ранно детство чрез профилактика на различни и често срещани в тази възраст заболявания и провеждане на закалителни процедури;
  • Стриктно проследяване на храненето на всяко дете, спазването на дневен режим с редуване на периоди на сън, бодърстване, игри и др.

Реализирането на тези специфични грижи, от своя страна, предполага и изисква постоянен ежедневен мониторинг по отношение на здравето и психо-емоционалното състояние на детето. Именно поради тази причина управлението и организацията на тези дейности са предоставени в компетентност на министерство на здравеопазването, а методическото ръководство се осъществява от министерството чрез съответните Регионални здравни инспекции. Пак по тези причини, нормативната регламентация относно детските ясли се съдържа в Закона за здравето, като неслучайно уредбата систематично е разположена в Глава четвърта, озаглавена „Здравна закрила на определени групи от населението” и в частност в нейния първи раздел със заглавие „Здравна закрила на децата”. Създаването и функционирането на детските ясли е израз на задължението на държавата и общините да „създават  условия за осигуряване на здравословна жизнена среда и нормално физическо и психическо развитие на децата” (чл.117 ЗЗ). Основната функционална роля на детските ясли е формулирана по категоричен начин в чл.118, ал.1 от ЗЗ и се свързва с „подпомагане на семейството при отглеждане на деца до тригодишна възраст и за осигуряване на тяхното нормално физическо и психическо развитие”. Според съвременните теоретични постановки, терминът „образование и грижи в ранна детска възраст“ (ОГРДВ) се отнася до публично финансираните и предлагани услуги за деца, които не са достигнали задължителната училищна възраст. „Образование“ и „грижи“ са обединени във фразата, за да се подчертае, че услугите за деца включват преимуществено физическото обгрижване, но при тях значимо място намира и създаването на възможности за учене и развитие. В този смисъл, не поставяме под съмнение твърдението, че за да бъдат ефективни националните политики в областта на ОГРДВ, се изисква прилагането на системен подход и тясно сътрудничество между различните сектори – образование, здравеопазване, социална сфера, неправителствени организации и т.н. Именно поради тези причини, дейността в детските ясли в България и сега се осъществява чрез многофункционална кадрова обезпеченост – директор, медицински персонал, психолог, педагог, детегледачки, друг помощен персонал, като от всички тях се изисква притежаване на необходимото образование и квалификация.

В отговор на необходимостта от прилагане на системен интердисциплинарен подход към ранното детско развитие експертен екип под ръководството на Института за изследване на населението и човека към БАН създаде с подкрепата на УНИЦЕФ – България стандарти и стратегии за развитие и учене. През 2015 год. са разработени „Стандарти за развитие и учене в ранно детство: от раждането до три години“. Стандартите, както и стратегиите за тяхната реализация, са научнообоснована рамка за усъвършенстване на педагогическата практика, за обогатяване на съдържанието ѝ и за поставянето  на нови акценти в нея, за разработване на нови възпитателно-образователни модели и за по-пълноценното използване на ресурсите на детските заведения.

В края на 2022 г. със заповед на Министъра на здравеопазването бе утвърдена  Програма за обучение по проблемите на ранното детско развитие, профилактиката и промоцията на здравето и първа медицинска помощ, като обучението е с продължителност три години и към настоящия момент вече е стартирало обучение по общини.

Предвид всичко горепосочено, категоричното ни мнение е, че не бива да се предприемат необмислени и непремерени стъпки в посока дебалансиране на системата и заличаване на ясленото дело чрез даване на превес на образователния елемент в грижата за децата в ранна детска възраст за сметка на редуциране на дължимата и приоритетна здравна грижа. Подобни действия са не само нецелесъобразни, но и до голяма степен опасни, поради което са неприемливи. Предвид посоченото, отново възразяваме срещу готвените изменения в нормативната уредба, които ще предизвикат кардинална промяна в традиционно прилаганият у нас модел на осъществяване на грижата за децата в яслените групи и в същото време ще създадат предпоставки за настъпване на неблагоприятни резултати с трайни и непредвидими негативни последици. Приемаме насърчаването на системния подход и все по-тясното сътрудничество на системите на здравеопазването и образованието по отношение на децата в ранна детска възраст, но при запазване на необходимия баланс, гарантиращ на първо място здравето на децата, а на следващо място – равномерното натоварване и справедливото и равномерно финансиране на двете системи. Трябва да се работи в посока увеличаване броя на педагогическите специалисти и психолозите в детските ясли, но не за сметка на редуциране на медицинските специалисти, а чрез справедлива съпоставка между единните разходни стандарти, чрез които се определя размера на финансирането в двете системи.

В заключение, приканваме всички медицинските специалисти по здравни грижи, родителите на деца до 3 годишна възраст, както и всички български граждани да подкрепят с подписа си позицията на Медицинска федерация „Подкрепа“ срещу предприемането на действия за своеобразно трансформиране на детските ясли в образователни институции.

Можете да изтеглите образец на ПОДПИСКАТА от ТУК!

Медицинска федерация КТ Подкрепа
Медицинска федерация КТ Подкрепа