ВЪЗРАЖЕНИЕ НА МЕДИЦИНСКА ФЕДЕРАЦИЯ „ПОДКРЕПА“ ЗАПАЗИ ВЪЗМОЖНОСТТА ЗА УВЕЛИЧЕНИЕ НА ЗАПЛАТИТЕ В РЗИ

В днешния брой 81-ви на Държавен вестник е публикувано Постановление № 163 от 21 септември 2023 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2023 г.

Текстът на ПМС № 163 може да бъде видян ТУК:

https://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp?idMat=199884

С този подзаконов нормативен акт се прави възможно увеличението на заплатите в Центровете за спешна медицинска помощ и в Регионалните здравни инспекции в страната, считано от 1 август 2023 г. в размерите, които бяха договорени на Отраслов съвет за тристранно сътрудничество в отрасъл „Здравеопазване“.

Припомняме, обаче, че тази възможност бе поставена под сериозна заплаха.

На 13 септември 2023 г. членовете на Отрасловия съвет за тристранно сътрудничество, в т.ч. и Медицинска федерация „Подкрепа“, получихме писмо от Министерство на здравеопазването (изх. № 92-Ф-99 / 12.09.2023 г.), с което бяхме информирани, че в проекта на МПС изготвен от Министерство на здравеопазването е фигурирал текст, който предвижда следното:

Ръководителите на регионалните здравни инспекции, да определят, считано от 1 август 2023 г., нов размер на индивидуалните основни месечни заплати на всички служители, увеличен с не повече от 20 на сто от досегашния размер

Този текст съответстваше на решението на Отрасловия съвет относно размера на увеличението на заплатите в Регионалните здравни инспекции, а именно – увеличение в размер на 20 % за всички служители на РЗИ.

В своето писмо с изх. № 92-Ф-99 / 12.09.2023 г. заместник-министърът на здравеопазването ни информираше, че така предвидения текст ще отпадне от проекта на постановлението, което от стоя страна практически поставяше под въпрос извършването на увеличение на заплатите в РЗИ.

В своето писмо, МЗ уведомяваше социалните партньори, дословно за следното:

В хода на съгласувателната процедура на проекта на нормативен акт беше получено становище от Министерството на финансите, което подкрепя проекта и съгласува финансовата обосновка към него, но отбелязва, че водещо по въпросите на възнагражденията на служителите в държавната администрация, каквито са служителите на РЗИ, е дирекция „Модернизация на администрацията“ в Министерския съвет. В своето становище дирекция „Модернизация на администрацията“ в МС посочва, че в законовите и подзаконови нормативни актове, с които се регламентира реда за увеличаване на възнагражденията на държавните служители, не съществува законово основание за „определяне на нов размер на индивидуалните основни месечни заплати“ на всички служители в РЗИ, поради което чл.3 от проекта на ПМС следва да отпадне.

Поради гореизложеното, както и предвид това, че постановлението е акт на Министерския съвет, Министерството на здравеопазването ще се съобрази с мотивите, изразени в становището на Администрацията на Министерския съвет“.

По-нататък в своето писмо МЗ ни уверяваше, че се ангажира, че

„договореното увеличение за работещите в РЗИ ще се получи в пълния размер през настоящата и следващата година“,

както и че

„приложимите механизми за това обаче ще бъдат тези, предвидени в чл. 67 от Постановление № 108 на Министерския съвет от 2023 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2023 г., Закона за държавния служител и подзаконовите нормативни актове към него“.

Предвид очертаващото се неизпълнение на поетия ангажимент от страна на народното събрание, което планира и осигури средствата за увеличение на заплатите в РЗИ чрез Закона за държавния бюджет на Република България за 2023 г., както и очакваното огромно разочарование на служителите в Регионалните здравни инспекции, които биха били излъгани, Медицинска федерация „Подкрепа“ реагира незабавно, като на 14 септември изготви и изпрати остро Възражение до заместник-министъра на здравеопазването, който е подписал писмо с изх. № 92-Ф-99 / 12.09.2023 г., до директора на дирекция „Модернизация на администрацията“ към Министерски съвет, до председателите на всички парламентарни групи в 49-тото Народно събрание, както и до всички членове на Отрасловия съвет за тристранно сътрудничество.

Текстът на Възражението може да бъде видян ТУК:

В своето Възражение, Медицинска федерация „Подкрепа“ изрази категорично несъгласие и неприемане на предприетите до момента действия и представените намерения на Министерство на здравеопазването за реализиране на увеличение на заплатите в Регионалните здравни инспекции, поради следното:

Ние ясно посочихме, че отпадането на текста, чрез който в проекта на ПМС се предвижда механизъм за реализиране на увеличение на заплатите на заетите в Регионалните здравни инспекции, означава създаване на патова ситуация, която да не предостави юридически възможности за извършване на увеличението, което на практика затруднява реализирането на каквото и да е увеличение от датата, считано от 1 август 2023 г..

Напомнихме на Министерство на здравеопазването, че работещите в Регионалните здравни инспекции активно и напълно справедливо протестираха срещу първоначалното им изключване от кръга на администрациите, които биха могли да получат увеличение на заплатите в рамките на календарната 2023 година. Вследствие на това недоволство, както и след проведени поредица от срещи с парламентарно представените партии, в които активно участва и Медицинска федерация „Подкрепа“, 49-тото Народното събрание, отчитайки ролята и значението на РЗИ за опазването на общественото здраве, при приемането на Закона за държавния бюджет на Република България за 2023 г. (ЗДБРБ за 2023 г.) изрично предвиди в чл.1, ал.5 целеви разходи в размер на 30 милиона лева, които по волята на законодателя следва да послужат „за увеличение на възнагражденията на персонала в системата на Министерството на здравеопазването – за Центровете за спешна медицинска помощ и за Регионалните здравни инспекциисчитано от 1 август 2023 г. и дължимите средства за социално-битово и културно обслужване за персонала“.

Обърнахме внимание на Министерство на здравеопазването, че нито по волята на министерството, нито с акт на Министерски съвет, може да бъде изменено изрично и ясно посоченото целево предназначение на средствата, които по волята на законодателя следва да послужат именно за увеличение на заплатите на работещите в ЦСМП и РЗИ. В текста на ЗДБРБ за 2023 г. изрично и ясно е посочено, че предвидените разходи, следва да послужат само и единствено за увеличение на възнагражденията и че тези средства трябва да се одобрят като допълнителен разход от Министерски съвет и да се трансферират до крайния получател – заетите в системата на ЦСМП и РЗИ само и единствено като средства, с които се увеличават съществуващите сега възнаграждения, т.е. да послужат за увеличение на основните заплати на служителите.

Възразихме и срещу даденото ни от МЗ уверение, че тези допълнителни разходи, респ. увеличенията на заплатите ще се реализират в пълен обем „през тази и следващата година“, което твърдение предизвиква основателно притеснение и силно недоумение, най-малкото поради факта, че бяха осигурени средства в бюджета за тази календарна година и за увеличение, считано от 1 август 2023 г. съгласно текста на ЗДБРБ за 2023 г.

Освен всичко посочено, разяснихме, че увеличението на заплатите не може да се реализира в съответствие с „чл.67 от Постановление № 108 на Министерския съвет от 2023 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2023 г., Закона за държавния служител и подзаконовите нормативни актове към него“, както бе планирано от Министерство на здравеопазването, защото чл.67 от ПМС 108 от 9 август 2023 г. е неприложим по отношение на предвиденото чрез ЗДБРБ за 2023 г. увеличение на заплатите в ЦСМП и РЗИ. Посоченият от МЗ чл.67 се отнася до увеличение на заплатите в административни структури, „които не са получили увеличение или увеличението е по-малко от 10 на сто през 2022 г.“, като това увеличение следва да се реализира, считано от 1 януари 2023 г. При приемането на ЗДБРБ за 2023 г., българският парламент създаде възможност за увеличение на възнагражденията и в други бюджетни структури извън посочените в обхвата на чл.67 от ПМС № 108, сред които и РЗИ, като увеличението с осигурените допълнително за това средства следва да се реализира не от 1 януари 2023 г., а от изрично посочена от законодателя дата, в случая с РЗИ – от 1 август 2023 г.. Освен това, чл.67 от ПМС № 108 изрично указва, че увеличенията по отношение на визираните в текста структури следва да се извършват „въз основа на годишните оценки на изпълнението на длъжността за 2022 г. на основание чл. 12 от Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация“. Елементарната логика показва, че за конкретните случаи, за които законодателят планира и осигури извънредни разходи за увеличение на заплатите чрез ЗДБРБ за 2023 г. съществуващият в НЗСДА механизъм е неприложим, поради неговия ограничаващ характер, защото когато въз основа на предварителни изчисления и планиран ръст на увеличение, НС осигурява необходимите за това средства, логично същите не биха се разходили и планираното по размер увеличение не би се постигнало, ако се следват правилата на чл.12 от НЗСДА.

Със задоволство и удовлетворение можем да отчетем, че своевременната ни намеса и представените аргументи явно са взети предвид, доколкото първоначално предложеният текст от проекта на ПМС не е отпаднал, а е напълно запазен и фигурира като чл. 3 на обнародваното днес ПМС№ 163 от 21 септември 2023 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2023 г.

Медицинска федерация „Подкрепа“ благодари на Министерство на здравеопазването за реакцията и действията въз основа на представеното Възражение.

Обръщаме се специално към всички членове на КТ „Подкрепа“ в регионалните здравни инспекции и отново им благодарим за оказаното доверие и за изразената от тях за пореден път решителност и готовност заедно да отстояваме правата и защитаваме интересите на всички заети в системата на здравеопазването в Република България. Отново се доказа, че заедно и със съвместни усилия можем да постигнем всичко!