ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИТЕ СРЕДСТВА ЗА ЗАПЛАТИ В РЗИ

ДО

ПРОФ. Д-Р ХРИСТО ХИНКОВ

МИНИСТЪР НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО СОФИЯ

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР,

Синдикалните секции на КТ „Подкрепа“ при Регионалните здравни инспекции в страната, подкрепени от служители, които симпатизират на организацията ни, застават зад справедливите искания на своите синдикални членове в регионалните здравни инспекции и заедно с тях настоява за актуализиране на трудовите им възнаграждения, адекватно на отговорностите на заеманите от тях длъжности, като предлагат следния вариант за разпределение на предвидените средства за увеличение на основните заплати на служителите в РЗИ:

Да се приложи механизма за разпределение на средствата одобрен в системата на НОИ, като се съобразят длъжностните нива и нивата на възнагражденията към момента и се постигне ръст на възнагражденията на работещите с най-ниските заплати и се достигнат нива на минимално заплащане, съгласно приложената таблица:

ДОСТИГАНЕ НА МИНИМАЛНИ НИВА НА ОСНОВНА РАБОТНА ЗАПЛАТА С БЮДЖЕТА ЗА 2023 Г.

по ред

Наименование на длъжността

Основна заплата

Основна заплата, спрямо МРЗ

1.

Директор Дирекция

2574

3.3 МРЗ

2.

Началник на отдел, Главен счетоводител, Главен юрисконсулт

  2340

3.1 МРЗ

3.

Главен експерт, Главен инспектор, Старши счетоводител, старши юрисконсулт

2106

2.7 МРЗ

4.

Старши експерт, старши инспектор, счетоводител, юрисконсулт

1950

2.5 МРЗ

5.

Младши експерт, инспектор,

1794

2.3 МРЗ

6.

Главен специалист

1638

2.1 МРЗ

7.

Старши специалист

1560

2.0 МРЗ

8.

Специалист

1560

2.0 МРЗ

9.

Технически сътрудник

1404

1.8 МРЗ

10.

Изпълнител

1326

1.7 МРЗ

*Забележка

Изготвеният вариант по категории персонал работещ в системата на РЗИ е съобразен с Класификатора на длъжностите в Държавната администрация, както и с нивото на заплащане в други Държавни администрации с контролни функции.

С това се цели да се намалят исторически натрупаните разлики в заплащането между една и съща категория/ниво служители, изпълняващи еднакви или сходни функции, както и да се намалят разликите в заплащането между различните длъжностни нива в администрацията.

17.08.2023 г.

С уважение,

РОСИЦА ПАЛЕШНИКОВА

ПРЕДСЕДАТЕЛ

МЕДИЦИНСКА ФЕДЕРАЦИЯ

„ПОДКРЕПА“