МЕДИЦИНСКА ФЕДЕРАЦИЯ „ПОДКРЕПА“ НАПОМНЯ ДА ВНИМАВАМЕ В ЖЕГИТЕ!

За пореден ден живакът в термометрите показва опасно високи температури, а в прогнозите за времето, Националният институт по метеорология и хидрология предупреждава за опасни метеорологични явления с оранжеви кодове.

Медицинска федерация „Подкрепа“ се присъединява към отправяните предупреждения и напомня за опасните рискове за живота и здравето, свързани с полагането на труд през най-горещите дни от годината. Само преди броени дни Европейската агенция за безопасност и здраве при работа публикува нарочно практическо Ръководство ( https://osha.europa.eu/en/publications/heat-work-guidance-workplaces ), което съдържа основни насоки за управляване на рисковете, свързани с работа при топлина. Според публикацията, най-сериозното от заболяванията, причинени от високи температури е топлинният удар, при който е наложително оказването на спешна медицинска помощ. Извън най-тежките случаи, всяко излагане на температурна топлинна аномалия създава множество допълнителни рискове и предпоставки за трудови злополуки – злополуки при работа с потни длани, замъглени предпазни очила, дезориентация, замайване и загуба на концентрация поради намаляване на мозъчната функция.

У нас, изискванията за работа във връзка с климатичните условия са уредени в Наредба № РД-07-3 за минималните изисквания за микроклимата на работните места ( https://lex.bg/laws/ldoc/2136275170 ). Според този нормативен акт параметрите на микроклимата на работните места в сгради трябва да отговарят на определените в Наредбата оптимални или допустими гранични стойности в зависимост от вида на климатизация на помещението. Самите норми са поставени в зависимост от вида на извършваната работа (степен на физическо натоварване), периода от годината (студен или топъл), вида на помещението и вида на работните места (постоянно или временно).

Контролният орган у нас в лицето на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ регулярно отправя предупреждения и насоки във връзка с условията на труд при горещини. Обръща се специално внимание на работодателите, че трябва да предприемат мерки за минимизиране на риска при работа в горещините, които могат да бъдат организационни или технически.

При работа на открито по-добър ефект имат организационните мерки като въвеждане на повече почивки, промяна на работното време с цел избягване на полагането на труд в часовете с най-високи температури, промяна на вида работа и др. Такива задължително трябва да бъдат предприети, когато от Националния институт по метеорология и хидрология са подадени червен или оранжев код за опасни климатични явления. На работниците трябва да се осигурят приоритетно колективни средства за защита при работа на открито, най-вече по отношение на риска от слънчев/топлинен удар. За възстановяване на топлинния баланс на организма трябва да се осигури достатъчно количество питейна вода, както и топли и студени напитки и други течности за възстановяване. Осигурени трябва да бъдат и места за почивка, в които работещите биха могли да възстановят топлинния баланс на организма си.

При работата на закрито приоритет имат техническите мерки, които да осигурят в помещенията подходяща температура, съобразена с Наредба № РД-07-3 от 18.07.2014 г. за минималните изисквания за микроклимата на работните места. През топлия период на годината оптималните стойности са: за лека физическа работа от 22 до 25 градуса; при средно тежка физическа работа от 20 до 23 градуса, а при тежка физическа работа градусите са от 18 до 21. По изключение, в определени случаи, при много висока външна температура, тази стойност може да бъде съответно до 33 градуса или до 31 градуса. При дейности на закрито, когато производствените процеси се извършват  в условията на много високи или много ниски температури, се препоръчва техническите мерки да се комбинирани с организационни. В такива случаи следва да се осигуряват по-чести почивки, които да бъдат извършвани в помещение с условия за възстановяване на топлинния баланс на организма.

По-подробно мерките, които според ИА „ГИТ“ работодателите могат и следва да предприемат за минимизиране на риска при работа при неблагоприятни метеорологични условия са:

  • създаване на подходяща организация на работния процес и/или работното време, вкл. осигуряване на почивки с подходяща честота и продължителност;
  • създаване на подходяща организация на работните места;
  • осигуряване на колективни средства за защита при работа на открито, особено по отношение на риска от слънчев/топлинен удар, преохлаждане и измръзване;
  • осигуряване на подходящо работно облекло;
  • осигуряване на места за почивка с подходящи условия за възстановяване на топлинния баланс на организма;
  • осигуряване на достатъчно количество питейна вода, както и топли и студени напитки и други течности за възстановяване на водно-солевия и топлинния баланс на организма;
  • осигуряване на наблюдение или средства за комуникация за работещите на открито на изолирани работни места;
  • осигуряване на долекарска и първа медицинска помощ, както и подходящо транспортиране на работещите с внезапно влошено здравословно състояние за оказване на медицинска помощ.

В заключение, следва да се обърне особено внимание на необходимостта от задължителни по-чести почивки, както и на значението на хидратацията и пиенето на хладна (не студена) питейна вода (10 – 15 °C) на всеки 15 – 20 минути дори ако работниците не се чувстват жадни. Задължение на работодателите е да осигурят средства за подходяща хидратация на работниците.