Членовете на КТ “Подкрепа” в Регионалните здравни инспекции настояват за увеличение на заплатите!

На 15.06.2023 г. Медицинска федерация “Подкрепа” изпрати писмо до акад, Николай Денков, министър-председател на Република България, г-н Асен Василев, министър на финансите на Република България, проф. д-р Христо Хинков, министър на здравеопазването на Република България, както и копие до инж. Димитър Манолов – президент на КТ “Подкрепа”, свързано с настояването на Регионалните здравни инспекции за увеличаване на заплатите! Може да прочетете писмото тук:

ДО
АКАД. НИКОЛАЙ ДЕНКОВ
МИНИСТЪР – ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ
СОФИЯ
e-mail: ms_priemna@government.bg

ДО
Г-Н АСЕН ВАСИЛЕВ
МИНИСТЪР НА ФИНАНСИТЕ
МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ
СОФИЯ
e-mail: minfin@minfin.bg

ДО                                                                                                                                                      
ПРОФ. Д-Р ХРИСТО ХИНКОВ
МИНИСТЪР НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
СОФИЯ
e-mail: minister@mh.government.bg       

КОПИЕ:
ДО
ИНЖ. ДИМИТЪР МАНОЛОВ
ПРЕЗИДЕНТ НА
КОНФЕДЕРАЦИЯ НА ТРУДА „ПОДКРЕПА“
СОФИЯ

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА МИНИСТРИ,

Синдикалните секции на КТ „Подкрепа“ при Регионалните здравни инспекции в страната, подкрепени от служители, които симпатизират на организацията ни, за пореден път се обръщат към Медицинска федерация „Подкрепа“ с формулирани колективни искания относно отдавна констатираните проблеми във връзка със заплащането на труда на служителите, в чиито ръце държавата е поверила осъществяването на контрола по опазване на общественото здраве.

Регионалните здравни инспекции (РЗИ) са държавни администрации от 06.01.2011 г. чрез преобразуване на съществуващите РИОКОЗ и РЦЗ, на основание ПМС № 1 от 06.01.2011 г. за структурни промени в системата на здравеопазването на МС на Република България, последвано с оптимизация в структурите на РЗИ.

От 2011 г. до началото на 2016 г. е извършвано поетапно съкращаване на щата с около 31% (в тези 31% не влиза броя длъжности прехвърлени към ОДБХ). Такова драстично съкращение за толкова кратко време не е извършено в никоя териториална държавна структура на територията на страната. В същото време с всяка измината година нараства значително обема на възложените задължения, както и броя на новите обекти за контрол, като със съществуващия кадрови капацитет е почти невъзможно да бъде осъществяван качествена контролна дейност.

В системата на РЗИ работят висши медицински и немедицински служители (лекари, инженери, химици, физици, здравни инспектори) по Закона за държавния служител (ЗДС), както и служители със средно и средно специално образование (лаборанти, технически сътрудници и др.) по трудови правоотношения. Заплащането на горепосочените служители е най-ниско, сравнено със заплащането на работещите лица с подобен образователен ценз в системата на здравеопазването. Заплащането на труда на служителите на РЗИ силно изостава и по отношение на заплащането на труда в други сходни териториални администрации (второстепенни и третостепенни разпоредители на бюджетни средства). Ниските нива на възнагражденията при сериозното натоварване на служителите са основна причина за трайната негативна тенденция на нарастващ брой доброволно напуснали квалифицирани кадри от системата на РЗИ и насочването им към частни фирми, където получават несравнимо по-добро заплащане. Показателен за този негативен процес е и факта, че липсват кандидати с подходяща квалификация за обявяваните свободни места, което от своя страна обезкървява системата и я натоварва допълнително, а крайният ефект се отразява в качеството на осъществявания здравен контрол.

Последните отраслови договорености за системата на здравеопазването (от април 2022 г.) определят минимално начално основно възнаграждение за начинаещ лекар в размер на 2000 лева, а за медицински сестри и други специалисти – 1500 лева. Тези, макар и минимални основни заплати са категорично недостижими за работещите в структурата на РЗИ служители – лекари, здравни инспектори и други специалисти с трудов стаж по 30 и повече години, които освен това по силата на нормативната уредба, бяха лишени от допълнителни възнаграждения, вкл. и от такова за придобит трудов стаж и професионален опит. В същото време, трудовото възнаграждение за работещите в РЗИ се явява единствен техен източник на доходи, доколкото те, като държавни служители в контролен орган, нямат право да извършват дейност срещу заплащане в сфери които контролират, което още повече ограничава финансовите им възможности. Тези факти създават допълнителни корупционни предпоставки, което отново рефлектира върху контролната дейност и в крайна сметка върху общественото здраве. Проблемите се изостриха поради драстичния ръст на инфлацията до края на 2021 г., който не бе преодолян осезаемо чрез закъснялото и недостатъчно увеличение на заплатите през декември 2022 г.. Макар и забавен, ръстът на цените е осезаем и към днешна дата, а заплатите на служителите от РЗИ са отдавна обезценени и не покриват дори елементарни битови нужди. Достойният труд изисква достойно заплащане и всички служители са обединени около настояването и очакването за наложителна актуализация на възнагражденията си.

Във връзка с гореизложеното, Медицинска федерация „ПОДКРЕПА“ застава зад справедливите искания на своите синдикални членове в регионалните здравни инспекции и заедно с тях настоява за актуализиране на трудовите им възнаграждения, адекватно на отговорностите на заеманите от тях длъжности, съгласно приложената таблица:

ДОСТИГАНЕ НА МИНИМАЛНИ НИВА НА ОСНОВНА РАБОТНА ЗАПЛАТА  С БЮДЖЕТА ЗА 2023 Г.

№ по редНаименование на длъжносттаОсновна заплатаОсновна заплата, спрямо МРЗ
1.Директор Дирекция25743.3 МРЗ
2.Началник на отдел, Главен счетоводител, Главен юрисконсулт23403.1 МРЗ
3.Главен експерт, Главен инспектор, Старши счетоводител, старши юрисконсулт21062.7 МРЗ
4.Старши експерт, старши инспектор, счетоводител, юрисконсулт19502.5 МРЗ
5.Младши експерт, инспектор,17942.3 МРЗ
6.Главен специалист16382.1 МРЗ
7.Старши специалист15602.0 МРЗ
8.Специалист15602.0 МРЗ
9.Технически сътрудник14041.8 МРЗ
10.Изпълнител13261.7 МРЗ

*Забележка

Изготвеният вариант по категории персонал работещ в системата на РЗИ е съобразен с Класификатора на длъжностите в Държавната администрация, както и с нивото на заплащане в други Държавни администрации с контролни функции.

С това се цели да се намалят исторически натрупаните разлики в заплащането между една и съща категория/ниво служители, изпълняващи еднакви или сходни функции, както и да се намалят разликите в заплащането между различните длъжностни нива в администрацията.

            УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

Обезпокоени сме от тиражираните в публичното пространство намерения по отношение замразяването на възнагражденията и бюджетните разходи за заплати в публичния сектор. Медицинска федерация „ПОДКРЕПА“ и нейните членове няма да приемем мълчаливо и безучастно да бъдем крайни платци за взети от политиците грешни управленски решения. Няма да приемем цената на нашия труд да обезпечава задължения, произтичащи от поети ангажименти и обещания на политическо ниво. Декларираме, че липсата на отговорна, но и адекватна политика по отношение на доходите ще бъде посрещната с организиран отказ от полагане на труд, при спазване на регламентираните в законодателството процедури. Не желаем справедливите искания на нашите синдикални членове да бъдат използвани за политически цели, поради което очакваме и се надяваме да проведем конструктивен и ефективен диалог за намиране на оптимално  и справедливо решение на поставените проблеми, в името на работещите и в името на България!

15.06.2023 г.

С уважение,

РОСИЦА ПАЛЕШНИКОВА

ПРЕДСЕДАТЕЛ

МЕДИЦИНСКА ФЕДЕРАЦИЯ

„ПОДКРЕПА“