ПРОВЕДЕ СЕ ХIV РЕДОВНА ОТЧЕТНО-ИЗБОРНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА МЕДИЦИНСКА ФЕДЕРАЦИЯ „ПОДКРЕПА“

На 30 май 2023 г. се проведе Четиринадесета редовна отчетно-изборна конференция на Медицинска федерация „Подкрепа“. Съгласно чл.25 от Устава на Медицинска федерация „Подкрепа“, Националната конференция е висшия ръководен колективен орган на федерацията. Редовна национална конференция се свиква веднъж на 4 години.

На проведения на 30.05.2023 г. висш национален форум бе отчетена дейността на организацията през изтеклия 4 годишен мандат. Избран бе Изпълнителен съвет с председател – Росица Палешникова и членове: Вихра Белева, Дина Димитрова, Красимира Димитрова и д-р Тодор Ганчев.