МЕДИЦИНСКА ФЕДЕРАЦИЯ “ПОДКРЕПА” ИСКА ОСТАВКАТА НА МИНИСТЪРА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ,

            На свое заседание, Федеративният съвет на Медицинска федерация „ПОДКРЕПА“ при Конфедерация на труда „Подкрепа“, след обсъждане на текущи и наболели проблеми в сектор „Здравеопазване“ и действията на изпълнителната власт, взе Решение да отправи към Вас настоящото Искане, с което настояваме за оставката на министъра на здравеопазването. Част от множеството аргументи и мотиви за нашето искане са:

  • Честа демонстрация на липсата на експертиза в министерството и продължаваща неяснота по отношение на разпределение на функциите и ресорната компетентност на заместник-министрите;
  • Липса на ясна визия и конкретни действия за провеждане на адекватна политика по отношение на заетите в сектора на фона на изнесените данни за недостиг на 19 000 (деветнадесет хиляди) медицински специалисти;
  • Отказ от ясна позиция по проблемите на детско и училищно здравеопазване и липса на категорично становище във връзка с подновените опити на определени лица и свързани с тях НПО-та с неясни мотиви, цели и интереси, насочени към разрушаване на системата на ясленото дело в България, което поставя пред сериозен риск полагането на адекватни здравни грижи за физиологичното развитие и психичното здраве на децата в най-ранна възраст;
  • Провал в електронизацията на здравната система и свързания с това хаос, създаващ проблеми от различно естество, както за работещите в сектора, така и за българските граждани;
  • Многократна промяна на сроковете за прилагане на рецепти на хартиен носител и многократно неспазване на вече обявени условия;
  • Липса на конструктивност и ефективност на социалния диалог, както и опит за саботиране и неизпълнение на волята на законодателя във връзка с отпуснатите средства за увеличение на възнагражденията в Регионалните здравни инспекции;
  • Констатирано от наши синдикални членове дискриминационно отношение към лекарите, които не работят с НЗОК;

Констатацията на тези и други проблеми дава основание да твърдим, че министърът на здравеопазването не се справя с отговорната задача да реализира политики насочени към ефективното и осезаемо подобряване на качеството на българското здравеопазване, поради което Медицинска федерация „ПОДКРЕПА“ настоява за предприемане на действия за освобождаване на министъра от заеманата длъжност. 

21.12.2023 г. София
С уважение,      
РОСИЦА ПАЛЕШНИКОВА
ПРЕДСЕДАТЕЛ МЕДИЦИНСКА
ФЕДЕРАЦИЯ „ПОДКРЕПА“