Писмо до Община Доспат относно статута и възнагражденията на заетите в системата на детско и училищно здравеопазване

ДО
ИНЖ. ЕЛИН РАДЕВ
КМЕТ НА
ОБЩИНА ДОСПАТ
ГР. ДОСПАТ

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН РАДЕВ,

От месец април 2022 г., когато бе сключен действащия към момента Отраслов колективен трудов договор за отрасъл „Здравеопазване“, Медицинска федерация „Подкрепа“ осъществява системен и поетапен мониторинг относно достигането на договорените в ОКТД минимални нива на възнаграждение на медицинските специалисти. При осъществяването на това наблюдение събираме и анализираме данни от всички наши синдикални структури, вкл. такива, в които членуват работници и служители заети в системата на детско и училищно здравеопазване на общинско подчинение.

При тази наша дейност установихме с удовлетворение, че още в края на 2022 г. увеличените средства по стандарти за делегирани от държавата дейности и целевите трансфери на бюджетни средства към общините са използвани по предназначение в управляваната от Вас община Доспат, като основните възнаграждения на медицинските специалисти са достигнали договорените в ОКТД минимални стойности, за които действия на общинската администрация Ви поздравяваме.

В същото време, обаче, нашата проверка установява, че на медицинските специалисти, назначени от Община Доспат по трудово правоотношение, по което работодател се явявате Вие като кмет на общината, не се начисляват и не се изплащат установените в закона допълнителни възнаграждения, в т.ч. допълнителното възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит.

Допускаме, че нарушението се дължи на неправилно тълкуване и прилагане на нормативната уредба. Съгласно чл.244, ал.1, т.2 от Кодекса на труда (КТ), „Министерският съвет определя видовете и минималните размери на допълнителните трудови възнаграждения и на обезщетенията по трудовото правоотношение, доколкото не са определени с този кодекс“. В изпълнение на това свое правомощие, МС е приел Наредбата за структурата и организацията на работната заплата (НСОРЗ), в която са регламентирани по вид и размер допълнителни трудови възнаграждения, чието начисляване и изплащане е задължително за работодателите, при посочените в нормативния акт предпоставки и условия. Сред допълнителните възнаграждения, регламентирани чрез НСОРЗ, попада и допълнителното трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит. То е задължително за изплащане от всички български работодатели, когато са налице предвидените в НСОРЗ предпоставки и условия.

Тук е мястото да Ви обърнем внимание, че специалната уредба на чл.107а от КТ, чрез която се определят допълнителни условия за работещите по трудово правоотношение в държавната администрация, не е приложима по отношение на медицинските специалисти, наети по трудов договор за реализиране на дейности по детско и училищно здравеопазване на територията на община Доспат. Специалната уредба на чл.107а от КТ е относима към административни длъжности. Съгласно чл.2 от Наредбата за прилагане на класификатора на длъжностите в администрацията, „длъжност в администрацията е нормативно определена позиция, която се заема по служебно или по трудово правоотношение, включително по правоотношение, възникнало на основание на Закона за Министерството на вътрешните работи, на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, на Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража, на Закона за митниците или на Закона за дипломатическата служба, въз основа на определени изисквания и критерии, свързана е с конкретен вид дейност на лицето, което я заема, и се изразява в система от функции, задължения и изисквания, утвърдени с длъжностна характеристика“. Тъй като тези длъжности са нормативно определени позиции, същите следва да фигурират в Класификатора на длъжностите в администрацията (КДА). Всички тези обстоятелства дават основание категорично да се твърди, че макар и назначени по трудово правоотношение в община, медицинските специалисти от детско и училищно здравеопазване, не попадат в обхвата на чл.107а от КТ, поради което същите не могат да бъдат лишени от допълнително възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит, както и от други допълнителни трудови възнаграждения, които попадат извън ограничението по чл.107а, ал.14 от КТ.

УВАЖАЕМИ Г-Н РАДЕВ,

Горепосочените факти и обстоятелства сочат за допускане на грубо нарушение на трудовото законодателство на Република България, което нарушение следва да бъде незабавно преустановено. Като синдикална организация, разполагаме с правомощието предоставено ни в чл.404, ал.1 от КТ да инициираме прилагането на принудителни административни мерки от страна на изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ за предотвратяване и преустановяване на нарушенията на трудовото законодателство, както и за предотвратяване и отстраняване на вредните последици от тях. Преди предприемането на подобни драстични мерки, спазвайки принципите на коректното и добронамерено социално партньорство, с настоящото Ви приканваме да проверите обстоятелствата свързани с констатираното нарушение и при потвърждаването им да предприемете нужните и ефективни действия за преустановяването му. Позовавайки се на разпоредбата на чл.406, ал.2, т.2 от КТ, отправяме към Вас искане своевременно да ни информирате за констатациите от Вашата проверка и за предприетите в тази връзка мерки и действия от страна на общинската администрация при Община Доспат.

24.10.2023 г.

С уважение,

РОСИЦА ПАЛЕШНИКОВА

ПРЕДСЕДАТЕЛ

МЕДИЦИНСКА ФЕДЕРАЦИЯ „ПОДКРЕПА“