МФ “ПОДКРЕПА” ВЪЗРАЗЯВА НА МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО ОТНОСНО НАЧИНА НА УВЕЛИЧЕНИЕ НА ЗАПЛАТИТЕ В РЗИ

ДО
ДОЦ. МИХАИЛ ОКОЛИЙСКИ
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР
НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

КОПИЕ:

ДО
ПРЕДСЕДАТЕЛИТЕ НА
ПАРЛАМЕНТАРНИ ГРУПИ
В 49-ТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

КОПИЕ:

ДО
Г-Н ИСКРЕН ИВАНОВ
ДИРЕКТОР
ДИРЕКЦИЯ „МОДЕРНИЗАЦИЯ НА АДМИНИСТРАЦИЯТА“
АДМИНИСТРАЦИЯ НА МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ
СОФИЯ

КОПИЕ:

ДО
ФЕДЕРАЦИЯТА НА СИНДИКАТИТЕ
В ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО КЪМ КНСБ

КОПИЕ:

ДО
ПРЕДСТАВИТЕЛ НА СДРУЖЕНИЕ „МЕДИЦИНСКИ КЛЪСТЕР“ – ОРГАНИЗАЦИЯ,
ЧЛЕНУВАЩА В АСОЦИАЦИЯ НА ИНДУСТРИАЛНИЯ КАПИТАЛ В БЪЛГАРИЯ – (АИКБ)

КОПИЕ:

ДО
НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ НА РАБОТОДАТЕЛИТЕ ОТ
ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО – БСК

КОПИЕ:

ДО
БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА ТЪРГОВЦИТЕ
НА ЕДРО С ЛЕКАРСТВА – КРИБ

КОПИЕ:

ДО
НАЦИОНАЛНА БРАНШОВА СТОПАНСКА КАМАРА НА ТЪРГОВЦИТЕ – ДИСТРИБУТОРИ НА ЕДРО НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ, МЕДИКО-САНИТАРНИ И БИЛКОВИ ПРЕПАРАТИ КЪМ БЪЛГАРСКА ТЪРГОВСКО ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА

КОПИЕ:

ДО
ПРЕДСЕДАТЕЛИТЕ НА
СИНДИКАЛНИ СЕКЦИИ
НА КТ „ПОДКРЕПА“
ПРИ РЕГИОНАЛНИТЕ ЗДРАВНИ ИНСПЕКЦИИ

УВАЖАЕМИ ДОЦ. ОКОЛИЙСКИ,

С писмо (Ваш изх. № 92-Ф-99 / 12.09.2023 г.) информирате социалните партньори, участници в Отрасловия съвет за тристранно сътрудничество в отрасъл „Здравеопазване“ „за предприетите действия от страна на Министерството на здравеопазването за подготовката и съгласуването на проект на Постановление на Министерския съвет за одобряване на допълнителни разходи по бюджета за 2023 г. в размер на 30 000 000 лв., за увеличение на възнагражденията на персонала в системата на МЗ – за Центровете за спешна медицинска помощ (ЦСМП) и за Регионалните здравни инспекции (РЗИ), считано от 1 август 2023 г.“.

От съдържанието на цитирания документ става ясно, че е изготвен проект на ПМС, по който е в ход съгласувателна процедура. Тъй като такъв проект не е представен и не е обсъждан със социалните партньори, ориентирайки се от текста на Вашето писмо, правим извод, че в него е бил включен текст, който гласи:

Ръководителите на регионалните здравни инспекции, да определят, считано от 1 август 2023 г., нов размер на индивидуалните основни месечни заплати на всички служители, увеличен с не повече от 20 на сто от досегашния размер“.

Става ясно още, че чрез така предложения от Министерство на здравеопазването текст на проекта на ПМС, МЗ планира да осъществи практически решението на Отрасловия съвет, според което чрез предвидените целево допълнителни средства в бюджета за 2023 г. следва да се реализира увеличение на заплатите на всички служители в РЗИ с 20 %. Припомняме, че това решение бе взето от Отрасловия съвет за тристранно сътрудничество по предложение именно на Министерство на здравеопазването. Във Вашето писмо с изх. № 92-Ф-99 / 12.09.2023 г. пояснявате, че в хода на съгласуване, срещу така предложения от МЗ текст е постъпило негативно становище от Дирекция „Модернизация на администрацията“, поради което същия следвало да отпадне (?!) с мотива, „че в законовите и подзаконови нормативни актове, с които се регламентира реда за увеличаване на възнагражденията на държавните служители, не съществува законово основание за „определяне на нов размер на индивидуалните основни месечни заплати“ на всички служители в РЗИ“. По-нататък във Вашето писмо, Вие ни информирате, че „Министерството на здравеопазването ще се съобрази с мотивите, изразени в становището на Администрацията на Министерския съвет“. Още по-притеснително е, че изрично и писмено ни уверявате, че „договореното увеличение за работещите в РЗИ ще се получи в пълния размер през настоящата и следващата (?!) година“.

Медицинска федерация на КТ „ПОДКРЕПА“ изразява категорично несъгласие и неприемане на предприетите до момента действия и представените намерения на Министерство на здравеопазването за реализиране на увеличение на заплатите в Регионалните здравни инспекции, поради следното:

Отпадането на текста, чрез който в проекта на ПМС се предвижда механизъм за реализиране на увеличение на заплатите на заетите в Регионалните здравни инспекции, означава създаване на патова ситуация, която да не предостави юридически възможности за извършване на увеличението, което на практика затруднява реализирането на каквото и да е увеличение от датата, считано от 1 август 2023 г..

Тук е мястото да напомним, че работещите в Регионалните здравни инспекции активно и напълно справедливо протестираха срещу първоначалното им изключване от кръга на администрациите, които биха могли да получат увеличение на заплатите в рамките на календарната 2023 година. Вследствие на това недоволство, както и след проведени поредица от срещи с парламентарно представените партии, в които активно участва и Медицинска федерация „Подкрепа“, 49-тото Народното събрание, отчитайки ролята и значението на РЗИ за опазването на общественото здраве, при приемането на Закона за държавния бюджет на Република България за 2023 г. (ЗДБРБ за 2023 г.) изрично предвиди в чл.1, ал.5 целеви разходи в размер на 30 милиона лева, които по волята на законодателя следва да послужат „за увеличение на възнагражденията на персонала в системата на Министерството на здравеопазването – за Центровете за спешна медицинска помощ и за Регионалните здравни инспекции, считано от 1 август 2023 г. и дължимите средства за социално-битово и културно обслужване за персонала“.

С други думи, нито по волята на Министерство на здравеопазването, нито с акт на Министерски съвет, може да бъде изменено изрично и ясно посоченото целево предназначение на средствата, които по волята на законодателя следва да послужат именно за увеличение на заплатите на работещите в ЦСМП и РЗИ. От цитирания текст на ЗДБРБ за 2023 г. е видно, че предвидените разходи, следва да послужат само е единствено за увеличение на възнагражденията, както и за съответстващите на това увеличение средства за СБКО. Следователно, тези средства трябва да се одобрят като допълнителен разход от Министерски съвет и да се трансферират до крайния получател – заетите в системата на ЦСМП и РЗИ само и единствено като средства, с които се увеличават съществуващите сега възнаграждения, т.е. да послужат за увеличение на основните заплати на служителите.

Уверението, което ни давате, че тези допълнителни разходи, респ. увеличенията на заплатите ще се реализират в пълен обем „през тази и следващата година“ предизвиква основателно притеснение и силно недоумение, най-малкото поради факта, че бяха осигурени средства в бюджета за тази календарна година и за увеличение, считано от 1 август 2023 г. съгласно цитирания текст на ЗДБРБ за 2023 г.

В писмото си пояснявате, че увеличението на заплатите ще се реализира в съответствие с „чл.67 от Постановление № 108 на Министерския съвет от 2023 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2023 г., Закона за държавния служител и подзаконовите нормативни актове към него“. Обръщаме Ви внимание, че чл.67 от ПМС 108 от 9 август 2023 г. е неприложим по отношение на предвиденото чрез ЗДБРБ за 2023 г. увеличение на заплатите в ЦСМП и РЗИ. Посоченият от Вас чл.67 се отнася до увеличение на заплатите в административни структури, „които не са получили увеличение или увеличението е по-малко от 10 на сто през 2022 г.“, като това увеличение следва да се реализира, считано от 1 януари 2023 г. При приемането на ЗДБРБ за 2023 г., българският парламент създаде възможност за увеличение на възнагражденията и в други бюджетни структури извън посочените в обхвата на чл.67 от ПМС № 108, сред които и РЗИ, като увеличението с осигурените допълнително за това средства следва да се реализира не от 1 януари 2023 г., а от изрично посочена от законодателя дата, в случая с РЗИ – от 1 август 2023 г.. Освен това, чл.67 от ПМС № 108 изрично указва, че увеличенията по отношение на визираните в текста структури следва да се извършват „въз основа на годишните оценки на изпълнението на длъжността за 2022 г. на основание чл. 12 от Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация“. Елементарната логика показва, че за конкретните случаи, за които законодателят планира и осигури извънредни разходи за увеличение на заплатите чрез ЗДБРБ за 2023 г. съществуващият в НЗСДА механизъм е неприложим, поради неговия ограничаващ характер, защото когато въз основа на предварителни изчисления и планиран ръст на увеличение, НС осигурява необходимите за това средства, логично същите не биха се разходили и планираното по размер увеличение не би се постигнало, ако се следват правилата на чл.12 от НЗСДА. Това означава да се постигне частично предвиденото увеличение, а не малка част от осигурените средства да се използват доколкото закона позволява за допълнителни възнаграждения за постигнати резултати (което не е увеличение на заплатите, каквато е волята на законодателя) или да останат неизползвани, респ. увеличението да остане нереализирано в планирания обем, считано от 1 август 2023 г.

Всичко това, предполага изготвянето на проект на ПМС, който да създаде необходимите юридически предпоставки за реализиране на целта, с която бяха осигурени съответните бюджетни средства. Поради тази причина е категорично неприемливо в проекта на ПМС да не фигурира текст, който да осигурява възможност за увеличение на заплатите в обема и в срока, заложени в ЗДБРБ за 2023 г., защото в противен случай, това означава, че изпълнителната власт бламира и саботира изпълнението на волята на законодателната власт, като при това се противопоставя на интересите на заетите в РЗИ и обезсмисля предприетите от тях действия за реализиране на справедливите им искания и постигнатото вследствие на това чрез ЗДБРБ за 2023 г..

С други думи, доколкото предложеният от МЗ текст в проекта на ПМС, по начина по който е формулиран, действително би бил в противоречие с действащата нормативна уредба, следва същия да се редактира, а не да отпадне. Недостатъците на приетия през 2012 г. рестриктивен механизъм за регулиране на заплатите в администрацията са отдавна известни и многократно коментирани, а негативните последици от прилагането му все по-често налагат приемането на текстове, чрез които инцидентно се преодоляват съществуващите ограничения. В този смисъл, съществуващата практика показва, че възприетия и прилаган механизъм включва приемане на изрични разпоредби в Преходните и заключителни разпоредби на НЗСДА. Предвид тази практика, за да се създадат нормативни предпоставки за реализиране на увеличението и то по начина, приет с решение на Отрасловия съвет за тристранно сътрудничество, предлагаме в проекта на ПМС да се предвиди следния текст:

„…  В преходните и заключителните разпоредби на Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация се създава § 3д:

§3д. (1) В срок до 30 септември 2023 г. ръководителите на административната структура определят еднократно нов размер на индивидуалните основни месечни заплати на служителите, увеличен с не повече от 20 на сто от досегашния размер.

(2) Редът за еднократното увеличение по ал.1 се определя със заповед на Министъра на здравеопазването.

(3) Определените нови размери на индивидуалните основни месечни заплати влизат в сила от 1 август 2023 г.“

Всяко друго решение, несъобразено с волята на законодателя и не гарантиращо реализиране на увеличението на заплатите от 1 август 2023 г. в размера, договорен в Отрасловия съвет за тристранно сътрудничество е неприемлив за Медицинска федерация „Подкрепа“ и ще бъде възприеман като основателен повод за възобновяване на протестните действия на служителите в Регионалните здравни инспекции.

14.09.2023 г.

С уважение,

РОСИЦА ПАЛЕШНИКОВА

ПРЕДСЕДАТЕЛ

МЕДИЦИНСКА ФЕДЕРАЦИЯ

„ПОДКРЕПА“