ПИСМО НА МЕДИЦИНСКА ФЕДЕРАЦИЯ “ПОДКРЕПА” ДО МИНИСТЪРА НА ФИНАНСИТЕ

ДО

Г-Н АСЕН ВАСИЛЕВ

МИНИСТЪР НА ФИНАНСИТЕ

МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ

СОФИЯ

КОПИЕ:

ПРОФ. Д-Р ХРИСТО ХИНКОВ

МИНИСТЪР НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

СОФИЯ

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР,

На 12 април 2022 г. в присъствието и с подписа на министъра на здравеопазването, бе сключен действащия към момента Отраслов колективен трудов договор, регулиращ трудовите правоотношения в отрасъл „Здравеопазване“. Със сключването му бяха договорени нови минимални размери на основните трудови възнаграждения в отрасъла, които тогавашното правителство (в което бяхте вицепремиер и министър на финансите) анонсира в обществото като правилна, належаща и дори доста закъсняла стъпка към преодоляване на отдавна констатирани проблеми в системата на здравеопазването, които десетилетия бяха замитани под килима. И обществото като цяло и медицинското съсловие приеха договореностите с удовлетворението, че са налице първите плахи опити за обществена реабилитация на значението на труда на българските медици.

Още преди сключването на ОКТД, на 08.04.2022 г., Медицинска федерация „Подкрепа“ изготви и изпрати становище, вкл. до Вас като вицепремиер (към този момент), в което, по отношение на заетите в сферата на детско и училищно здравеопазване заявихме:

Категорично отхвърляме всеки опит за пренебрегване и изключване на тази категория заети лица от колективното трудово договаряне и актуализиране на заплатите им, доколкото те са без каквото и да е съмнение част от здравната система. Наред със специалистите осигуряващи училищното здравеопазване и здравеопазването в детските градини, в тази група попадат и всички заети в детските ясли. Проблемите, свързани с кадровото обезпечаване констатирани и коментирани по-горе, се отнасят с пълна сила и за дейността на здравните кабинети в училищата и детските градини, както и за ясленото дело, чиито кадрови проблеми в големите областни градове са изключително обострени в резултат от недалновидното и неефективно управление на системата по предоставяне на здравни грижи в ранна детска възраст. Именно тези медицински специалисти са натоварени с непосилната отговорност да подпомагат семействата в отглеждането на децата и същевременно да осигуряват тяхното нормално физическо и психическо развитие. Решаването на проблемите в тази сфера изисква преразглеждане и актуализиране на единните разходни стандарти за делегирани от държавата дейности и увеличаване на размера на средствата трансферирани към бюджетите на общините, за да се осигури възможност за достигане на обявените публично размери на възнагражденията и за заетите в системата на детското и училищно здравеопазване“.

Предвид посоченото, ние посрещнахме с удовлетворение предприетите след сключването на ОКТД действия на изпълнителната власт, които бяха в пълен унисон с настояването ни за актуализиране на ЕРС и трансфериране на допълнителни средства към общините, което да позволи актуализирането на заплатите до договорените в ОКТД размери. На 29 юли 2022 г., Министерски съвет прие Постановление № 229 за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2022 г.. Уви, задоволството ни от предприетите мерки бе краткотрайно. Така осигурените средства според изричния текст на чл.1, ал.1, т.3 от ПМС № 229/29.07.2022 г. имат ясно и категорично целево предназначение, а именно: „за увеличение на трудовите възнаграждения на медицинския персонал, зает в здравните кабинети в държавните и общинските детски градини и училища, в детските ясли и яслените групи към детски градини, чрез увеличаване на стойностните показатели на стандартите за тяхното финансиране с цел достигане на минималните нива на заплащане, договорени в колективния трудов договор в отрасъл „Здравеопазване““. Независимо от цитираното целево трансфериране на допълнителни бюджетни средства, както тогава, така и до днес, в една част от общините, възнагражденията не бяха актуализирани или бяха актуализирани незначително. Поради посоченото, с настоящото настояваме Министерство на финансите да провери начина на разпределяне и разходване на допълнителните трансфери на целеви бюджетни средства към общините, които не реализираха нужното увеличение на възнагражденията на медицинските специалисти от системата на детско и училищно здравеопазване. За нас е необяснимо по каква причина с отпуснатите средства за делегирани от държавата дейности не постигнати поставените цели и защо в Община Сърница, основните заплати на медицинските специалисти са все още в размер на 850 лева, в Община Лом варират от 920 до 1035 лева, в Община Пещера са 1150 лева и т.н.

Използваме случая да Ви обърнем внимание и на обстоятелството, че повече от 2 години не са актуализирани възнагражденията на заетите в детски кухни, комплекси по детско хранене и в банките за майчина кърма. Тези структури са важна част от здравната система на Република България. Липсата на каквато и да е политика по доходите спрямо заетите в тях ги изключва от системата и заплашва тяхното съществуване и функциониране, а те са изключително ценен и необходим инструмент от механизма, чрез който държавата следва да противодейства ефективно на ужасяващите демографски тенденции в страната. Именно чрез тях родителите непосредствено и от първо лице възприемат грижата на държавата и обществото при отглеждането на децата. Призоваваме да се предприемат незабавни мерки за преодоляване на допуснатия в последните години дисбаланс и констатираното в голяма част от общините изоставане с над 30 % на възнагражденията на работещите, осигуряващи посочените дейности.

Приканваме Ви, поставените проблеми да разгледани и да бъдат предприети адекватни мерки, както за контрол върху разходването на целевите бюджетни средства от страна на общините, така и за осигуряване на заплащане в сектора, което да позволи неговото съществуване в името на най-ценните ресурси – децата и тяхното физическо здраве!

18.07.2023 г.

София

С уважение,

РОСИЦА ПАЛЕШНИКОВА

ПРЕДСЕДАТЕЛ

МЕДИЦИНСКА ФЕДЕРАЦИЯ

„ПОДКРЕПА“