СТАНОВИЩЕ ОТНОСНО ПРОЕКТ НА ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ЗДРАВЕТО

УВАЖАЕМИ ДОЦ. ПАНДОВ,

            Медицинска федерация на Конфедерация на труда „ПОДКРЕПА“ се запозна с проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за здравето, № 49-354-01-20, както и с мотивите на вносителите и предварителната оценка на въздействието на законопроекта, като с настоящото изразява своето становище, а именно:

            Медицинска федерация „ПОДКРЕПА“ в частност, както и Конфедерация на труда „ПОДКРЕПА“ многократно са апелирали за предприемане на по-решителни действия за развитие на електронното здравеопазване в Република България, особено в контекста на установяването на правила и механизми, които да гарантират ефективното разходване на публичен ресурс и преодоляване на негативните практики за злоупотреба със средствата за здравеопазване.

            В този смисъл, изразяваме подкрепа към внесения законопроект за изменение и допълнение на Закона за здравето, доколкото предложените нормативни промени са насочени към усъвършенстване на процедурите по достоверно удостоверяване на реално извършени разходи. В унисон с нашите и на членовете ни очаквания е ориентацията на предложените нормативни промени към въвеждането на технически средства за удостоверяване на присъствието на пациентите в лечебните и здравни заведения и за даденото от тях съгласие за извършване на определени медицински дейности. Споделяме очакванията за позитивно отражение на законопроекта върху ефективността на контрола чрез създаването на допълнителни предпоставки за по-голяма достоверност на данните и по-добра свързаност на масивите с информация. Подкрепяме и целите на проекта ориентирани към подобряване и прецизиране на нормативната уредба досежно функционирането на Националната здравноинформационна система (НЗИС), включително преодоляването на констатираните към момента несъвършенства и празноти в нейната правна регламентация. Изразяваме подкрепа и за предложенията свързани с намаляване на административната тежест чрез премахване на дублирането на дейности по изготвяне на медицинска документация, както в електронен формат, така и на хартиен носител.

            Извън изразената принципна подкрепа към законопроекта, по отношение на конкретните текстове:

06.07.2023 г.

София

С уважение,

РОСИЦА ПАЛЕШНИКОВА

ПРЕДСЕДАТЕЛ МЕДИЦИНСКА ФЕДЕРАЦИЯ „ПОДКРЕПА“