Становище на Конфедерация на труда „Подкрепа“ относно Проект на Закон за бюджета на НЗОК за 2023 г.


УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА КОМИСИЯТА ПО ОСИГУРИТЕЛНИ ОТНОШЕНИЯ,

КТ „Подкрепа“ се запозна с изпратения ни проект на Закон за бюджета на НЗОК за 2023 г. За настоящата година са предвидени 910 908,7 хил. лв. допълнително за финансиране на здравноосигурителните дейности в обхвата на задължителното здравно осигуряване, като те са резултат от увеличението на минималната работна заплата, максималния осигурителен доход и др. Общият размер на приходите и трансферите е 7 027 213,6 хил. лв.

В проекта е заложено увеличение на разходите за персонал с малко над 12 млн. лв. спрямо бюджета за 2022 г. Всъщност по-голяма част от тези средства са за обезпечаване на трудовите възнаграждения, такива каквито са били през 2022 г., допълнителните средства са едва 5,9 млн. лв., което представлява под 9% ръст на разходите за труд.

Във връзка с продължаващите инфлационни процеси, КТ „Подкрепа“ настоява да се заложи увеличение с минимум 15%в перо „разходи за персонал” спрямо 2022 г. и в преходни и заключителни разпоредби на ЗБНЗОК за 2023 г. да бъде изрично записан текст, който да гарантира, че увеличените средства ще се разходват за нарастване на основните заплати на всички работници и служители на НЗОК по съгласуван с и одобрен от синдикалните организации на работниците и служителите в здравната каса механизъм. Освен по отношение на възнагражденията на работниците и служителите, следва да се заложи увеличаване и на средствата за издръжка и за капиталови разходи. Командировъчните бяха увеличени двойно – мярка, чакана от години, която обаче следва да бъде гарантирана финансово. В противен случай рискуваме служителите да не могат да извършват вменените им професионални ангажименти. В допълнение, всеобщото нарастване на цените води до завишени разходи за консумативи, комунални услуги, а следва да се вземат предвид също остарелите сграден фонд, оборудване, техника.

Подкрепяме финансирането на аптеки в отдалечени, труднодостъпни райони и за тези, които са единствен изпълнител на съответната дейност от община, както и с денонощен режим на работа. Тази мярка беше приета в началото на година с допълнение в чл. 45, ал. 17, т. 4б от Закона за здравното осигуряване.

Със същия законопроект беше приет и допълнителен текст в чл. 55, ал. 2, т. 3б от ЗЗО, където е регламентирано Националните рамкови договори да включват изисквания основните трудови възнаграждения на медицинските специалисти, работещи в лечебни заведения за болнична помощ в изпълнение на договори с НЗОК, да са не по-малко благоприятни от предвидените в колективен трудов договор в отрасъл „Здравеопазване“. В проекта не успяхме да открием запис и завишени финансови средства, които да гарантират изпълнението на тези изисквания. Напротив, в сравнение със законопроекта за бюджета на НЗОК, който беше внесен от служебното правителство,  предвидените средства за здравноосигурителни плащания за болнична медицинска помощса редуцирани с почти 160 млн. лв. А това се разминава с направените заявки от страна на министъра на финансите г-н Асен Василев, че с бюджета на НЗОК се гарантира постигането на заложените в КТД „Здравеопазване“ размери на основните заплати на медицинските специалисти.

Преди по-малко от две седмици беше оповестено, че към момента само в 26 от общо 181 държавни и общински болници основните месечни възнаграждения на целия персонал са съобразени с договореното в Отрасловия колективен трудов договор, поради недостиг на средства. В случай, че такива няма предвидени в бюджета и сега, медицинските кадри ще продължават да напускат страната и дефицитът на лекари и медицински сестри ще се задълбочава.